Shared services

Shared services

Sdílení služeb přináší výrazné úspory firmám a organizacím na celém světě již řadu let. Pomůžeme vám nastavit optimální variantu pro vaši organizaci.

Sdílené služby představují významný nástroj pro snížení firemních nákladů, a tedy zvýšení efektivity i efektivnosti. Sdílení co nejvíce funkcí několika firmami je dlouhodobým trendem ve finančních, účetních a IT službách. V poslední době zaznamenávají značný nárůst i např. marketing nebo právní služby. 

Ve všech těchto oblastech máme zkušenosti se zaváděním konceptu řízených služeb, i s případným vyčleněním uvedených oblastí do separátních právních entit.

Uvědomujeme si, že základem celého procesu je definování jednotlivých služeb a nastavení parametrů jejich řízení. Tato činnost je přímo provázaná s nastavením organizační struktury, určením nových odpovědností a postupů pro sledování a dohled nad poskytováním jednotlivých služeb. Dalším prvkem je hodnocení jednotlivých pracovníků a jejich správné začlenění do nově vznikajících organizačních struktur. Koncepce služeb totiž na pracovníka klade částečně nové nároky. Jedním z prvků našeho poradenství je proto externí hodnocení jednotlivých pracovníků a doporučení pro jejich zařazení na konkrétní pozici.

Je důležité řídit celkovou profitabilitu takto poskytovaných služeb a jejich konkurenceschopnost. Stejně tak je nezbytné zajistit transparentnost a detailně sledovat údaje o nákladovosti jednotlivých operací. Z pohledu logiky sdílených služeb proto na základě požadavků konkrétní společnosti doporučujeme také proces evidence a účtování jednotlivých primárních nákladů a s možností jejich přímé vazby na konkrétní službu.

V případě zavádění modelu sdílených služeb v podobě nové separátní společnosti nabízíme poradenství k oblasti nastavení smluvních vztahů a vytvoření smluvních podkladů pro poskytování služeb mezi společnostmi.

Při zavádění vlastní logiky sdílených služeb do organizace doporučujeme výrazně upravit postupy účtování z pohledu použitých struktur (nákladová střediska, analytiky, controllingové objekty) tak aby bylo možné co nejpřesněji identifikovat přímé náklady na konkrétní službu. V případě komplexnějších oblastí – jako je např. infrastruktura IT – přinášíme celkový rámec a logiku zohlednění všech podpůrných aktivit do finální služby včetně implemetace těchto procesů do SAP ERP.

Mezi nejsložitější a časově náročné úkoly typicky patří úvodní nastavení evidence majetku, které musí umožnit evidovat vazby na jednotlivé služby jak u nově pořízeného, tak existujícího majetku. Specifickým případem jsou majetky už odepsané, které však dále slouží k poskytování konkrétní služby a v budoucnu budou vyžadovat dodatečnou investici na jejich náhradu.

Jednou s posledních oblastí z pohledu celkové nákladovosti služby je alokace nepřímých nákladů a režií, které vznikají bez dohádatelné vazby na konkrétní službu – resp. vytvářejí zázemí pro všechny poskytované služby. Všechny uvedené kroky končí na úrovni výpočtu celkových nákladů na poskytnutou jednotku sdílených služeb.