SAP Analytics Cloud je o príbehoch

SAP Analytics Cloud je o príbehoch

Zjednocuje Business Intelligence, plánovanie a prediktívnu analytiku


SAP Analytics Cloud zjednocuje Business Intelligence, plánovanie a prediktívnu analytiku do jedného produktu typu softvér ako služba. Patrí do skupiny služieb SAP Cloud Platform so spoločným označením Analytics. Je predmetom intenzívneho vývoja - nové verzie sú uvádzané do života približne 2x do mesiaca. V spolupráci s in-memory DBMS SAP HANA, prináša spracovanie údajov v reálnom čase.

SAP Analytics Cloud umožňuje pripojenie SAP a non SAP zdrojov dát nachádzajúcich sa v cloude alebo on premise. Dizajn je orientovaný na podporu analytických, plánovacích a rozhodovacích činností v obchodných procesoch. Implementácia nevyžaduje dodatočné investície do podnikovej infraštruktúry. Služba je dostupná prostredníctvom webového prehliadača.

Image title Analýzy a plány sú v SAP Analytics Cloud príbehmi.

Príbehy (STORIES), ktoré sú pohľadom do minulosti, sú zdrojom poznania vo forme analýz. Príbehy orientované do budúcnosti sú o cieľoch v podobe plánov, ku ktorým vedú rôzne cesty (VERSIONS) sprevádzané meniacimi sa podmienkami (VARIABLES). Príbehy “teraz” popisujú aktuálnu polohu na ceste a sú podkladom k rozhodnutiam o ďalšom smerovaní do cieľa. Príbehy majú zmysel len vtedy, keď ich zdieľame (SHARE STORIES) a keď sa o nich rozprávame (DISCUSSIONS). Námety čerpáme z rôznych prameňov (DATA SOURCES), ku ktorým máme prístup (CONNECTIONS), pričom informáciam, ktoré nás zaujímajú, priraďujeme zrozumiteľné významy a štruktúru (MODELS). Príbehy zaznamenávame na stránkach (PAGES). Vyjadrovacím jazykom sú tabuľky (TABLES), grafy (CHARTS) a geomapy (GEOMAPS) a ďalej napríklad ilustrácie, popisy, odkazy a poznámky. Môžeme pritom meniť uhol pohľadu, porovnávať, zamerať sa na zmeny v čase, predikovať trend, skúmať vzťahy, abstrahovať od nepodstatného, alebo vyjadrovať sa prostredníctvom indikátorov.

Príbeh vytvorený v SAP Analytics Cloud môžeme vnímať ako metaforu ale aj ako výzvu. Rozhodnutie je na nás.