Informácie

Informácie

o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť MIBCON a.s., so sídlom Pod kopcem 31/3, 147 00 Praha 4, IČ: 278 92 743, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka č. 11831 (ďalej len „MIBCON“),

ako prevádzkovateľ osobných údajov týmto v zmysle čl. 13, resp. 14, Nariadenia (EU) 2016/679, v znení účinnom od 25. 5. 2018 (ďalej len „GDPR“),

plní svoju zákonnú povinnosť a poskytuje dotknutým osobám, ktorých osobné údaje sú či budú prevádzkovateľom spracovávané, nasledujúce informácie:

Tieto pravidlá upravujú zásady spracovania osobných údajov (i) kontaktných osôb obchodných partnerov, ktoré s MIBCON uzavreli či uzavrú obchodnú zmluvu v súvislosti s implementáciou alebo správou informačných systémov (ďalej len „kontaktné osoby partnera“), (ii) kontaktných osôb obchodného partnera v súvislosti s poskytnutím licencovaného SW, (iii) používateľov informačných systémov pre správu incidentov a riadenia projektov (ďalej len „HelpDesk a Projektové systémy“ a „Používatelia“).

Spracovávané údaje:

Údaje poskytnuté obchodným partnerom, potenciálnym obchodným partnerom a používateľmi. MIBCON spracováva osobné údaje kontaktných osôb partnera, ktoré poskytujete zamestnancom spoločnosti MIBCON, ktorí sa podieľajú na servisných službách a implementáciách SW, prostredníctvom informačných systémov. Týmito údajmi sú najmä meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa. V prípade používateľov, ktorí si v informačných systémoch zadajú fotografiu, spracováva MIBCON túto fotografiu.

Identifikačné údaje pre prístup do HelpDesk a Projektových systémov. MIBCON spracováva vaše osobné údaje tiež pre prístup do informačných systémov. Týmito údajmi sú najmä meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Údaje získané prostredníctvom cookies. Pokiaľ ste v rámci nastavení cookies na webových stránkach alebo vo vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava MIBCON za účelom vylepšovania ponuky produktov a služieb údaje o vašej návšteve webových stránok a ďalšej aktivite na webových stránkach.

Účel:

Pre zaistenie servisných služieb a implementácií SW, tj. pre realizáciu zmluvy, predzmluvných jednaní medzi MIBCON a obchodným partnerom, využíva MIBCON vaše identifikačné údaje, najmä meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail. Pokiaľ nie sú tieto údaje poskytnuté, nemôže MIBCON zaistiť komunikáciu a dodávku podľa zmluvy.

Pre prístup do informačných HelpDesk a Projektových systémov využíva MIBCON vašu e-mailovú adresu, heslo alebo certifikát a v nevyhnutnom rozsahu aj vaše identifikačné údaje. Údaje slúžia predovšetkým pre vašu jednoznačnú identifikáciu. Bez týchto údajov nemôže MIBCON zabezpečiť prístup do informačných systémov a umožniť vám ich využívanie.

Pre ponuku našich služieb a produktov a pre propagáciu MIBCON formou obchodných oznámení využíva MIBCON predovšetkým vašu e-mailovú adresu, príležitostne aj vaše telefónne číslo. Spracovanie prebieha v tomto prípade iba po udelení vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný. Súhlas môžete udeliť v rámci informačnej kampane.

Pre personalizáciu a zlepšenie kvality a obsahu webových stránok, pre analýzu ich návštevnosti a pre lepšie cielenie reklamy a propagáciu MIBCON spracováva MIBCON pri využití cookies údaje o vašej návšteve webových stránok a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je vo väčšine prípadov možné iba po udelení vášho súhlasu. Na základe zozbieraných dát získava MIBCON štatistiky, analýzy a reporty o správaní používateľov webových stránok. Na ich základe je potom možné lepšie prispôsobiť ich obsah.

Plnenie právnych povinností – na tomto základe spracovávame identifikačné a kontaktné údaje, a to z dôvodu dodržiavania najmä týchto zákonov: zákon č. 40/1964, občiansky zákonník; zákon č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty; zákon č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve.

Doba spracovania:

MIBCON spracováva osobné údaje za účelom plnenia zmluvy po celú dobu trvania zmluvy a po dobu päť rokov po jej ukončení pre prípad uplatnenia akéhokoľvek nároku, ktorý s kúpnou zmluvou súvisí.

Údaje spracovávané pre prístup do informačného systému uchováva do doby, kedy dôjde k požiadavke na jeho zrušenie alebo po dobu trvania zmluvy, pokiaľ je v systéme pre uskutočnenie potreba.

Obchodné oznámenia sú posielané kontaktným osobám partnera alebo používateľom do doby zrušenia ich odberu alebo odvolania vášho súhlasu. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia posielané po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu.

Údaje získané pre marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva MIBCON po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte v rámci nastavení cookies na webových stránkach alebo vo svojom prehliadači. Spracovanie môže trvať aj po odvolaní súhlasu, a to najdlhšie do doby exspirácie príslušného druhu cookies.

Sprostredkovateľ a spôsob spracovania:

Nasledujúci Sprostredkovatelia spracovávajú Osobné údaje v mene Prevádzkovateľa podľa jeho pokynov a v súlade s Účelmi:

Subdodávatelia (schválení obchodným partnerom v zmluve alebo inak)

Spoločnosti zo skupiny MIBCON:

MIBCON Group a.s., IČO 08419922 (CZ)

Designeo Creative, IČO 24690139 (CZ)

MIBFORMA a.s., IČO: 52 662 632 (SK)

SGEN it, s.r.o., IČO 04660340 (CZ)

MIBCON DIMA s.r.o., IČO 07233566 (CZ)

MIBCON SK Reality s.r.o., IČO 52 658 490 (SK)

Webscope s. r. o., IČO 04114833 (CZ)

Noivion Coating s.r.o., IČO 05796148 (CZ)

Pointee Interactive s.r.o., IČO 09146067 (CZ)

MIBCON NEMO s.r.o., IČO 24281727 (CZ)


Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi. MIBCON kladie pri ich spracovaní veľký dôraz na technické a organizačné zabezpečenie spracovávaných údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodilému prístupu k osobným údajom, k ich neoprávnenej zmene, zničeniu, strate, spracovaniu či zneužitiu.

Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané mlčanlivosťou a tento záväzok trvá aj po skončení spolupráce s MIBCON.

Likvidácia údajov:

Prevádzkovateľ zaistí likvidáciu (výmaz) príslušných osobných údajov dňom nasledujúcim po uplynutí doby Spracovania.

Práva dotknutých osôb:

právo prístupu k informáciám o spracovaní,

právo na opravu,

právo na vymazanie,

právo na obmedzenie spracúvania,

právo na vysvetlenie,

právo na odstránenie závadného stavu,

právo namietať proti spracovaniu,

právo na prenositeľnosť,

právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov;

Kontaktné údaje prevádzkovateľa pre uplatnenie vyššie uvedených práv: gdpr@mibforma.sk

Prevádzkovateľ má voči dotknutej osobe a Úradu pre ochranu osobných údajov oznamovaciu povinnosť v prípade porušenia zabezpečenia osobných údajov dotknutej osoby.

V Bratislave, dňa 15.4.2024

Pripravila advokátska kancelária MH LEGAL - www.euoffice.cz