Finanční konsolidace

Finanční konsolidace

Pokud jste holding nebo finanční skupina, pak oceníte optimalizaci přípravy výroční zprávy a audit finančních výkazů.

Jedním z cílů finanční konsolidace je příprava finančních výkazů a všech přílohových tabulek do výroční zprávy skupiny společností. Kromě standardní roční periodicity může probíhat i na úrovní kvartálů nebo měsíců, přičemž tyto častější konsolidace poskytují výsledky o stavu skupiny pro management nebo pro externí subjekty a věřitele.

V oblasti auditu je konsolidační systém nezastupitelný, protože umožňuje jednotlivé operace provádět automatizovaně s libovolným počtem opakování. Výsledky každé operace jsou ukládány separátně, a je tedy možné provést plné trasování od původních dat zadaných konkrétní společnosti v lokální měně až po finální konsolidované výsledky.

Finanční konsolidace vychází z jednotného použitého účetního standardu, v našich podmínkách je nejčastější IFRS, CAS máme však zkušenosti i s US GAAP nebo Dutch GAAP. Pro konsolidaci skupiny je dále nutná sada jednotných číselníků – např. skupinová účetní osnova, číselník partnerů ve skupině, číselník pohybů na účtech (pohyby kapitálu, fixních aktiv, rezerv...) na které se jednotlivé společnosti skupiny musí namapovat.

Sběr dat pro konsolidaci

Základem je sběr dat od jednotlivých společností v definovaném formátu. V roční konsolidaci může jít kromě hlavních finančních výkazů o cca 100-150 přílohových tabulek, tato sada tabulek se často označuje jako „konsolidační balíček“.

Od úrovně 10 a více společností je tento proces vhodné podpořit konsolidačním systémem (např. SAP BPC nebo SAP BO Finance Consoliadtion), který umožní jednotnou definici vstupních tabulek a zajistí automatizovaný sběr dat z účetních systémů pomocí převodních můstků na skupinové číselníky. Cílem této automatizace je odbourat manuální práci při sběru dat a maximálně zjednodušit práci jednotlivým uživatelům.

Měnová konverze

Pokud společnosti používají různé účetní a transakční měny je nutné před vlastní konsolidací provést konverzi z lokálních měn na měnu skupinovou, také je nutné získat jednotnou transakční měnu pro vzájemné vazby  ve skupině za účelem eliminace lokálních rozdílů dle použitého kurzu k dané transakci.

Rekonciliace vzájemných vazeb

Důležitým krokem, který probíhá současně se sběrem dat pro konsolidaci je odsouhlasení vzájemných vazeb ve skupině. Pro účely finanční konsolidace musí být vzájemné transakce ve skupině vyloučené.

S pomocí konsolidačního systému je možné transakce ve skupině odsouhlasit automatizovaně a uživateli zobrazit pouze transakce, které nebylo možné spárovat s účtováním v partnerské společnosti. Vlastní odsouhlasení může probíhat jak na agregované úrovni účtů tak na úrovni jednotlivých transakcí.

Tvorba konsolidovaných výsledků

Pro získání konsolidovaných výsledků je nutné na jednotlivé společnosti aplikovat zvolenou konsolidační metodu (např. plná metoda nebo equity metoda dle IFRS, případně proporcionální metoda dle CAS) a korektně provést jejich zařazení do konsolidačních celků. Finanční výsledky skupiny zde musí být očištění hned z několika pohledů:

  • Pohled vzájemných vazeb mezi společnostmi v rámci období
  • Marže získána přeprodejem majetku, zásob či finančních aktiv ve skupině
  • Investiční propojení mateřské společnosti s dceřinými společnostmi (eliminace kapitálu a investic)
  • Eliminace dividend vyplacených ve skupině
  • Eliminace rezerv a opravných položek vytvořených na operace ve skupině
  • Zohlednění minoritních podílů

Jednotlivé zmíněné pohledy lze vnímat také jako kroky konsolidačního procesu. Pro účely auditu finanční konsolidace je přitom nutné zachovávat informace o každé jednotlivé eliminační operaci v rámci tvorby konsolidovaných výsledků.

Konsolidační systém je v této oblasti nezastupitelný, protože umožňuje jednotlivé operace provádět automatizovaně s libovolným počtem opakování. Výsledky každé konsolidační operace jsou ukládány separátně a je tedy možné provést plné trasování od původních dat zadaných konkrétní společnosti v lokální měně až po finální konsolidované výsledky.