Ako si poradiť so štandardom IFRS 16?

Ako si poradiť so štandardom IFRS 16?

Zásadné zmeny v koncepte vykazovania a oceňovania lízingov

V januári 2016 zverejnila IASB (International Accounting Standards Board) nový štandard o účtovaní lízingu IFRS 16 Leasing s tým, že účinnosť nadobudne 1. januára 2019.  

Prenájom alebo lízing predstavuje v dnešnej dobe často používaný spôsob financovania majetku. Poskytuje spoločnostiam možnosti ako si môžu zaobstarať a používať majetok bez toho, aby museli na začiatku disponovať veľkými finančnými prostriedkami. Keďže sa stáva niekedy prenájom alebo lízing  jediným spôsobom ako môže spoločnosť využívať majetok, ktorý si nemôže kúpiť, jedná sa o spôsob nadobudnutia majetku, ktorý využíva v podstate každá spoločnosť, takže nový štandard IFRS 16 sa bude dotýkať nás všetkých.


Aké sú dopady nového štandardu IFRS 16 pre Vašu spoločnosť?

IFRS 16 mení prístup k vykazovaniu lízingových zmlúv u nájomcu a spresňuje úpravu lízingu u prenajímateľa. IFRS 16 požaduje, aby nájomcovia vykazovali/účtovali takmer všetky lízingy na súvahe, tzn. eliminuje sa účtovanie v podsúvahe. Nárast bilančnej sumy v súvahe sa prejaví ako zvýšenie zadlženosti a ukazovatele likvidity poklesnú. K zmenám dôjde ako v charaktere nákladov, tak aj v spôsobe ich vykazovania. To môže ovplyvniť nedodržanie limitov v úverových zmluvách, posudzovanie bonity, či aj to ako vnímajú zainteresované strany Vašu spoločnosť.


Pripravte sa už teraz

Čím skôr pochopíte, aký má nový štandard dopad na súvahu spoločnosti, ukazovatele zadlženosti či EBITDA, tým skôr dokážete prispôsobiť Vaše procesy a optimalizovať náklady. Dopad aktuálnych lízingových zmlúv viete sledovať pomocou cash flow po ocenení zmlúv a následne prijať správne rozhodnutia. Včasná príprava Vám pomôže zredukovať následne riziká a náklady s nedodržaním novej požiadavky.


Ste na to pripravení? My áno. A Vám s tým vieme pomôcť.

Image title


IFRS 16 Leasing – SAP Flexible Real Estate


Riešenie v SAPe pomocou modulu Flexible Real Estate ponúka:

  • contract management
  • ocenenie kontraktov v súlade s IFRS 16
  • automatické mesačné účtovania nákladov
  • platby dodávateľom
  • prehľad cash flow